Meny

Köpvillkor Lokab Systems AB

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. Köpvillkoren gäller för såväl företag som konsumenter.
Lokab Systems AB benämns Lokab i köpvillkoren.

Beställning
Beställning kan göras på vår hemsida, via telefon och mejl. I samband med detta accepteras våra köpvillkor och vår Integritetspolicy.

Beställning företagskund
Den som handlar som en företrädare för ett företag ska ha, och garanterar härmed att denne har, behörighet att ingå avtal och genomföra köp för det företag den representerar.

Beställning privatkund
Beställare under 18 år måste inhämta målsmans tillstånd innan köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Lokab lider ekonomisk skada kommer att polisanmälas.

Betalning och priser
Emballage, frakt* och moms tillkommer på alla priser. Betalningsvillkor faktura 30 dagar netto alternativt förskottsbetalning. Lokab reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. I de fall priset på en produkt är uppenbart felaktigt kan detta tvinga Lokab att häva köpet och återbetala eventuella inbetalade pengar på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktigheten upptäcks. Orsaken till felet skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

*Grundfrakt inom Sverige är från 115 kr (exkl. moms) per order. Skickas med DB Schenker.
Fraktkostnad utanför Sverige, mejla oss för pris.

Leveransbestämmelser och leveransvillkor
Lokab använder sig av Allmänna leveransbestämmelser NL01 samt Incotems EXW och DAP.

Leveranstider och avbeställning
I fall kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Lokabs köpvillkor. Avbeställning efter att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagerförd produkt, vilken köpts in speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Lokab antingen per mail eller på fax.

Leveranskontroll
Kund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att antal och produkter på följesedeln överensstämmer med det som levererats. Anmärkningar mot detta ska göras senast inom 7 dagar.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Lokabs egendom till dess att full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Vårt ansvar till följd av fel i varan är begränsad till dessa försäljningsvillkor. Lokab bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex (men ej begränsat till) inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, fel i information eller i specifikation, på samtliga i Lokabs sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Garanti
Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst ett års garanti om inget annat anges, med undantag för förbrukningsartiklar. I de fall tillverkaren tillhandahåller längre garantitid än ett år, omfattas varan utav densamma men garantianspråk skall efter första årets utgång hemställas denna tillverkare. I vissa fall skall garantianspråk hemställas tillverkaren redan under år ett. Lokab lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Reklamation
Vid reklamation skall kund kontakta Lokab, uppge beställnings- och fakturanummer samt orsak till reklamationen.

Defekta produkter som ska returneras till Lokab skall behandlas som om de vore felfria. Vid alla typer av returer är det ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. Kund betalar för frakt till Lokab. I de fall returanledningen är garanti alternativt reklamation, men fel ej kan påvisas, utgår en avgift om 200:- + frakt exkl. moms. Detta för att täcka upp Lokabs kostnader för hanteringen av ärendet.
Lokab förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig, i de fall då identisk vara ej finns tillgänglig.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut och paketet går i retur till Lokab, debiteras fraktkostnaderna och en administrationsavgift om 250:- plus moms.

Transportskadat gods
Om en vara från Lokab skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta anmälas omgående till speditören.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Lokabs sida, som gör att Lokab ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att Lokab befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Integritetspolicy (ny dataskyddsförordning from 25 maj 2018)
Lokab hanterar personuppgifter konfidentiellt och hanterar de uppgifter som lämnas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.
Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. Men för att kunna fullfölja våra åtagande gentemot dig som kund och/eller leverantör, delar vi endast dina personuppgifter när det gäller företag som hjälper oss, som speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag.
Lokab kan bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs av tillämpliga lagar eller förordningar, eller för att svara på en begäran från en rättslig eller administrativ myndighet.
Läs vår Integritetspolicy under fliken Om oss > Integritetspolicy.

Övrigt
Lokab förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Vid eventuell slutförsäljning till nämnd prisbild eller på grund av att en vara utgår så har Lokab rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda pengar på bästa sätt. Lokab skall också meddela kunden om ersättare eller likvärdig produkt finns tillgängligt.


Köpvillkor Lokab Systems uppdaterad 180605