Menu

Expansion valve

# Namn
8001018 Expansionbulb clamp
8001334 Expansion valve 1.0Ton o-ring, 5/8x3/4"
8001032 Expansion valve 1.5 ton
8002016 Expansion valve 2 Ton with pressure equalizer
8001002 Expansion valve 2,0 ton
8002436 Expansion valve TUAE R134a 1/4"x1/2"
8001777 Expansion valve, block 2.5 Ton
8001017 Expansion valve 1.5 ton, o-ring, with pressure equalization